Algemene voorwaarden – jennysmuldersart, 16 maart 2023

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.
 • ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk: Jenny Smulders van jennysmuldersart. In deze voorwaarden verder te noemen ‘JSA’.
 • ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met JSA een overeenkomst aangaat.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door JSA.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen JSA en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van JSA door de klant. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte / het voorstel en deze algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard en heeft bevestigd hierbij te hebben voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden.

 

Artikel 4 Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s.

 

Artikel 5 Koop van een Kunstwerk

 • Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 • Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 • Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij JSA te worden ingediend, waarbij binnen 14 dagen na levering in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.
 • In de overeenkomst opgenomen omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties van de producten van JSA gelden bij benadering. Op eventuele wijzigingen die geen wezenlijke verandering brengen in de technische en/of esthetische uitvoering, kan de klant nimmer enig beroep doen.

 

Artikel 6 Verzending

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van de opdracht verzonden. De klant krijgt een track & trace nummer om de zending te volgen.
 • Alle prijzen op de site zijn inclusief verpakking en exclusief verzendkosten. Bij het plaatsen van een bestelling zal JSA de klant op de hoogte brengen van de verzendkosten.
 • Alle werken worden zorgvuldig verpakt.

 

 

Artikel 7 Retourbeleid

 • Indien de klant gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar worden gemaakt via mail.
 • De klant wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking terug te sturen volgens de door JSA verstrekte informatie. De klant is verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Indien het product niet binnen 14 dagen ontvangen is door JSA, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.
 • Bij gebruik van het herroepingsrecht, zal de klant het product(en) (zoveel als mogelijk) in de originele staat en verpakking aan JSA retourneren.
 • Is er sprake van een beschadiging of indien de klant onzorgvuldig is omgegaan met het/de product(en), is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan. De schade zal in mindering worden gebracht op het aan de klant terug te betalen bedrag.
 • De kosten voor de terugzending zijn volledig voor rekening van de klant. Als JSA het/de product(en) tijdig en onbeschadigd heeft ontvangen, zal uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetaling plaatsvinden.
  Het risico van de retourzending ligt bij de klant.
 • Het terugbetalen zal via dezelfde betaalmethode gebeuren die gebruikt is ten tijde van de aankoop, tenzij de klant toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op verzoek volgens de specificaties van de klant worden gemaakt.

 

Artikel 8 Betaling

 • Betaling door de klant geschiedt:
  • contant
  • op basis van een factuur.
 • Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 werkdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 • De door JSA in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt JSA zich het eigendom van het kunstwerk voor. Zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens JSA heeft voldaan, gaat het eigendom op de klant over.

 

Artikel 10 Persoonlijke Opdracht

 • Mits persoonlijk getint (wensen/persoonlijke elementen) is de klant verplicht het werk gemaakt door JSA in opdracht af te nemen.
 • JSA zal de klant door middel van foto’s op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.

 

Artikel 11 Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • JSA zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door JSA kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van JSA en de activiteiten die het ontplooit.
 • De klant kan zich te allen tijde tot JSA wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan JSA te melden.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.
 • Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van JSA, is niet toegestaan. Wenst u een werk te gebruiken, neemt u dan contact op: info@jennysmuldersart.nl

 

Artikel 13 Overmacht

 • In geval van overmacht heeft JSA het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
 • Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • JSA zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en JSA is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.